• 021-44307432

توموتراپی2

پرتودرمانی برای تومورهایی با شکل های پیچیده و بزرگ معمولا با تکنیک های رایج پرتودرمانی مانند پرتودرمانی کانفورمال 3 بعدی نتایج دلخواهی بدست نمیدهد به خصوص اگر این تومورهای در نتیجه عود موضعی بیماری یا تومور پیشرفته اولیه ایجاد شده باشند.
قابل توجه ترین دلیل آن دربرگرفتن ارگان های در معرض خطر سالم توسط تومور است به طور مثال در سرطان پستان این گونه تومورهای میتوانند ریه ها و یا قلب را تحت خطر قرار دهند. اما مطالعات طراحی درمان با استفاده از تکنیک توموتراپی توانسته است مطابقت بسیار خوبی را با بستر تومو ایجاد کند درحالیکه میتواند ارگان های سالم در معرض خطر را به خوبی حفظ نماید…
دلیل این اتفاق را میتوانید در ویدئو به صورت بالینی مشاهده کنید….

ارسال دیدگاه