• 021-44307432

تاثیر ورزش هوازی بر سرطان روده

150 دقیقه ورزش هوازی میتواند ریسک عود سرطان روده را کاهش دهد

فعالیت بدنی به صورت کلی با کاهش ریسک عود بیماری میان نجات یافتگان از سرطان روده بزرگ یا کولون همراه هست. مسیرهای سیگنال دهی ژنتیکی که فعالیت بدنی از طریق آنها میتواند نتایج بیماری را تغییر دهد نامشخص است اما میتواند شامل تغییرات در فاکتورهای رشد متابولیک مانند انسولین باشد.

بین ژانویه سال 2015 و آگوست سال 2015 ، جاستین براون و همکارانش 39 بیمار نجات یافته از سرطان روده بزرگ که استیج های درگیری آن ها بین 1 تا 3 بود را گرد هم آورده و در 3 گروه دسته بندی کردند. یک دسته به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد، و به دو دسته بعدی تمرینات هوازی 150 دقیقه در هفته ( با شدت کم ) و 300 دقیقه در هفته ( با شدت بالا ) داده شد که مدت آن حدود 6 ماه به طول انجامید. تنها فاکتوری که به عنوان هدف مد نظر قرار داده شده بود فاکتور رشد انسولین بود.

پس از 6 ماه گروهی که تمرینات با شدت کم هوازی را دریافت کرده بودند حدود 141 دقیقه در هفته را به تمرین پرداخته بودند و گروه با شدت بالا حدود 247 دقیقه ورزش را تمام کرده بودند.

در این مطالعه که در سال 2018 در مجله معتبر endocrinology به چاپ رسید، محققان بیان کردند که تمرینات هوازی تمرکز انسولین و مقاومت به انسولین را میتواند در سرطان روده بزرگ با استیج های بیان 1 تا 3 به صورت قابل توجهی کاهش دهد. تجویز 150 دقیقه ورزش هوازی میتواند برای کاهش انسولین و مقاومت انسولین کافی باشد و میتواند نسبتا ارتباطی را بین فعالیت بدنی و پیش آگهی سرطان روده بزرگ یا کولون نشان دهد که یافته ای بسیار ارزشمند است.

colon cancer

ارسال دیدگاه